Het omgevingsplan: gemeentelijk nest vol koekoekseieren?

Evenals het bestemmingsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het omgevingsplan op basis van de komende Omgevingswet (Ow) een gemeentelijke verordening. Nu in het omgevingsplan alle gemeentelijke regelingen in het fysieke domein moeten worden opgenomen, wordt het verordeningskarakter van het plan onder de nieuwe wet versterkt ten opzichte van het bestemmingsplan.

Daardoor kan het profiel van de gemeenteraad als lokale wetgever, waarvoor de basis is te vinden in de Grondwet en de Gemeentewet, scherper worden. Tegen die achtergrond is het op z’n zachtst gezegd vreemd dat in dezelfde wet, waarin het decentralisatiebeginsel een prominente rol speelt, de basis wordt gelegd voor aantasting van de verordenende rol van de gemeenteraad. Namelijk door de aan de regering de bevoegdheid te verlenen om bij AMvB een groot aantal regels vast te stellen als inhoud van het omgevingsplan. Waar het zo’n 600 voorschriften betreft kan gesproken worden van niet minder dan een invasie van ‘gebiedsvreemde’ planregels. Maar ook via een andere route worden koekoekseieren in het gemeentelijke nest gelegd, zoals bij de vaststelling van projectbesluiten en voorbeschermingsregels.

Het lijkt erop dat de regering het omgevingsplan heeft ontdekt om er rijksbeleid in onder te brengen. Het is opmerkelijk dat de Raad van State noch het parlement aan deze nefaste ontwikkeling aandacht hebben geschonken. Moeten we dan toch maar een Constitutioneel Hof invoeren?

Gratis whitepaper van VIND Omgevingszaken

Lees alles over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet

U ontvangt het document direct per e-mail