Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Omgevingszaken

Afbeelding whitepaper gezondheid Omgevingswet. Corona en cultuurverandering

Whitepaper: Gezondheid en de Omgevingswet. Coronavirus en cultuurverandering.

Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de zorg voor de publieke gezondheid een centrale plaats verdient in het brede takenpakket van de overheid. Hoe gaat dat samen met de komende Omgevingswet? De nieuwe wet heeft de nodige instrumenten ter bescherming en bevordering van de gezondheid. Dit onderwerp vormt een prominent onderdeel van de doelstellingen van de Omgevingswet. In deze whitepaper gaat Prof. dr. Frans Tonnaer in op de plaats van de gezondheid in de Omgevingswet. Ook bespreekt hij de de mogelijkheden van de uitwerking van dit thema via enkele daarvoor relevante kerninstrumenten.

Artikel: Is de Omgevingswet too big to fail?

Op 27 en 28 januari jl. behandelde de Eerste Kamer de Invoeringswet Omgevingswet. Na een tamelijk lauwe mondelinge behandeling liet de Kamer vóór de stemming toch nog even haar tanden zien.
Het roept de vraag op of de leden van de pas dit jaar aangetreden Kamer zich wel voldoende hebben kunnen voorbereiden op de behandeling van de complexe en zeer omvangrijke stelselherziening.

Is de Omgevingswet too big to fail? In het artikel van deskundige Frans Tonnaer, emeritus hoogleraar omgevingsrecht, leest u hier meer over.

Is de omgevingswet too big to fail

Artikel: Op weg naar de Omgevingswet: drie aanbevelingen hoe je met deze transitie omgaat

Een opvallend verschil met het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan regels bevat over de belasting door geluid, geur, trillingen en externe veiligheidsrisico’s door bedrijfsmatige activiteiten. Deze regels worden nu nog gesteld in het milieuspoor (omgevingsvergunning milieu en het activiteitenbesluit). Echter de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 gaat nog uit van de scheiding tussen het ruimtespoor en het milieuspoor en bevat geen planregels met concrete milieunormen.

Hoe past dit in het nieuwe stelsel? Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV en projectleider VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, heeft drie aanbevelingen voor u.

Whitepaper: Valt de Omgevingswet nog te stoppen?

In deze whitepaper geeft Prof. dr. Frans Tonnaer zijn reactie op de uitspraak ‘Stop de Omgevingswet’ van de gekwalificeerde praktijkjuristen Jan van der Grinten en Tijn Kortmann. Wel doorgaan, maar anders en beter. En wellicht toch later? U leest het in deze whitepaper.

Whitepaper: Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Reculer pour mieux sauter

Op 29 november jl. informeerde minister Van Veldhoven de beide Kamers over de voortgang van de stelselherziening in het omgevingsrecht: het is wenselijk en ook mogelijk om de Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Maar wel met een slag om de arm: de minister streeft ernaar om uiterlijk 1 juli het Koninklijk Beluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum bij de Kamers voor te hangen en daarbij wordt definitief bepaald of de wet daadwerkelijk op de geplande datum in werking treedt.

Maar wat betekent dit voor de bestemmings- en omgevingsplannen? Oude plannen worden bevroren als tijdelijke plannen en niemand weet nog hoe van het tijdelijke plan een permanent plan moet worden gemaakt dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Toch dringt de tijd omdat vanaf 1 januari 2021 de behoefte zal bestaan om op basis van de tijdelijke plannen nieuw beleid te ontwikkelen. Dan maar de bevroren plannen tijdelijk ontdooien? En daarna? U leest het in deze whitepaper

Whitepaper: Geen PAS op de plaats maken?

Ondernemend Nederland is in rep en roer. In eerste instantie zo’n 1500, maar naar later is gebleken bijna 20.000 projecten, staan op de tocht naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei jongstleden. De Afdeling vernietigde enkele natuurvergunningen die waren verleend op basis van het Plan Aanpak Stikstof (PAS) omdat daardoor in strijd werd gehandeld met de Europese Habitatrichtlijn.

Wat is er toch aan de hand en kan die valreeks op korte termijn nog worden gestopt? In deze bijdrage kijk ik achterom maar vooral naar voren. Hoe nu verder? Valt het PAS nog te herstellen of moet er voor een geheel andere aanpak worden gekozen? Biedt de komende Omgevingswet hier wellicht mogelijkheden? Een beschouwing die verder gaat dan enkel kortetermijnoplossingen.

Frans Tonnaer, hoogleraar omgevingsrecht, gaat hier op in.

Het omgevingsplan: gemeentelijk nest vol koekoekseieren?

Evenals het bestemmingsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het omgevingsplan op basis van de komende Omgevingswet (Ow) een gemeentelijke verordening. Nu in het omgevingsplan alle gemeentelijke regelingen in het fysieke domein moeten worden opgenomen, wordt het verordeningskarakter van het plan onder de nieuwe wet versterkt ten opzichte van het bestemmingsplan.

Het lijkt erop dat de regering het omgevingsplan heeft ontdekt om er rijksbeleid in onder te brengen. Het is opmerkelijk dat de Raad van State noch het parlement aan deze nefaste ontwikkeling aandacht hebben geschonken. Moeten we dan toch maar een Constitutioneel Hof invoeren? Frans Tonnaer, hoogleraar omgevingsrecht, geeft hier zijn visie op in de whitepaper.

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!