Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Omgevingszaken

Whitepaper: Valt de Omgevingswet nog te stoppen?

In deze whitepaper geeft Prof. dr. Frans Tonnaer zijn reactie op de uitspraak ‘Stop de Omgevingswet’ van de gekwalificeerde praktijkjuristen Jan van der Grinten en Tijn Kortmann. Wel doorgaan, maar anders en beter. En wellicht toch later? U leest het in deze whitepaper.

Whitepaper: Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: Reculer pour mieux sauter

Op 29 november jl. informeerde minister Van Veldhoven de beide Kamers over de voortgang van de stelselherziening in het omgevingsrecht: het is wenselijk en ook mogelijk om de Omgevingswet (Ow) per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Maar wel met een slag om de arm: de minister streeft ernaar om uiterlijk 1 juli het Koninklijk Beluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum bij de Kamers voor te hangen en daarbij wordt definitief bepaald of de wet daadwerkelijk op de geplande datum in werking treedt.

Maar wat betekent dit voor de bestemmings- en omgevingsplannen? Oude plannen worden bevroren als tijdelijke plannen en niemand weet nog hoe van het tijdelijke plan een permanent plan moet worden gemaakt dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. Toch dringt de tijd omdat vanaf 1 januari 2021 de behoefte zal bestaan om op basis van de tijdelijke plannen nieuw beleid te ontwikkelen. Dan maar de bevroren plannen tijdelijk ontdooien? En daarna? U leest het in deze whitepaper

Whitepaper: Geen PAS op de plaats maken?

Ondernemend Nederland is in rep en roer. In eerste instantie zo’n 1500, maar naar later is gebleken bijna 20.000 projecten, staan op de tocht naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei jongstleden. De Afdeling vernietigde enkele natuurvergunningen die waren verleend op basis van het Plan Aanpak Stikstof (PAS) omdat daardoor in strijd werd gehandeld met de Europese Habitatrichtlijn.

Wat is er toch aan de hand en kan die valreeks op korte termijn nog worden gestopt? In deze bijdrage kijk ik achterom maar vooral naar voren. Hoe nu verder? Valt het PAS nog te herstellen of moet er voor een geheel andere aanpak worden gekozen? Biedt de komende Omgevingswet hier wellicht mogelijkheden? Een beschouwing die verder gaat dan enkel kortetermijnoplossingen.

Frans Tonnaer, hoogleraar omgevingsrecht, gaat hier op in.

Het omgevingsplan: gemeentelijk nest vol koekoekseieren?

Evenals het bestemmingsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het omgevingsplan op basis van de komende Omgevingswet (Ow) een gemeentelijke verordening. Nu in het omgevingsplan alle gemeentelijke regelingen in het fysieke domein moeten worden opgenomen, wordt het verordeningskarakter van het plan onder de nieuwe wet versterkt ten opzichte van het bestemmingsplan.

Het lijkt erop dat de regering het omgevingsplan heeft ontdekt om er rijksbeleid in onder te brengen. Het is opmerkelijk dat de Raad van State noch het parlement aan deze nefaste ontwikkeling aandacht hebben geschonken. Moeten we dan toch maar een Constitutioneel Hof invoeren? Frans Tonnaer, hoogleraar omgevingsrecht, geeft hier zijn visie op in de whitepaper.

Afvalbeheer

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is voor de meeste afvalstromen strikt vastgelegd op welke wijze de afvalstoffen moeten worden verwerkt en wat de uiteindelijke bestemming is (nuttige toepassing of verwijdering). De ‘minimumstandaard’ is hierbij bepalend. In de rubriek afvalbeheer wordt ingegaan op de beoordelingssystematiek die gehanteerd moet worden om de juiste wijze van beheer te bepalen.

Werkproces Coördinatieregeling

Heeft u behoefte aan handvatten bij de procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening? Dit werkproces maakt het verloop van deze procedure, van het indienen van een aanvraag tot en met de beroepsprocedure, inzichtelijk. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Werkproces coordinatieregeling
Bestemmingsplan

Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

Werkt u met bestemmingsplannen en zoekt u meer informatie over het relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten? In dit whitepaper vind u meer informatie over bijvoorbeeld de correctie Langemeijer, goed woon- en leefklimaat en de VNG milieuzonering. Download dit complete kennisdocument nu gratis.

Bijbehorend bouwwerk

In deze whitepaper krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe legt de Afdeling Bestuursrechtspraak het begrip ”bijbehorend bouwwerk” uit?
  • Wat zijn de voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden?
Bouwen

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!