Whitepapers

Ontdek de kwaliteit van VIND Omgevingszaken

Wet VTH

In deze whitepaper kunt u lezen hoe het uitvoeren van deze VTH-taken in Nederland vastgelegd en georganiseerd is. Het onderwerp wordt met name belicht vanuit het perspectief van gemeenten en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

Afvalbeheer

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is voor de meeste afvalstromen strikt vastgelegd op welke wijze de afvalstoffen moeten worden verwerkt en wat de uiteindelijke bestemming is (nuttige toepassing of verwijdering). De ‘minimumstandaard’ is hierbij bepalend. In de rubriek afvalbeheer wordt ingegaan op de beoordelingssystematiek die gehanteerd moet worden om de juiste wijze van beheer te bepalen.

Werkproces Coördinatieregeling

Heeft u behoefte aan handvatten bij de procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening? Dit werkproces maakt het verloop van deze procedure, van het indienen van een aanvraag tot en met de beroepsprocedure, inzichtelijk. Direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Werkproces coordinatieregeling
Bestemmingsplan

Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten

Werkt u met bestemmingsplannen en zoekt u meer informatie over het relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten? In dit whitepaper vind u meer informatie over bijvoorbeeld de correctie Langemeijer, goed woon- en leefklimaat en de VNG milieuzonering. Download dit complete kennisdocument nu gratis.

Bijbehorend bouwwerk

In deze whitepaper krijgt u antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe legt de Afdeling Bestuursrechtspraak het begrip ”bijbehorend bouwwerk” uit?
  • Wat zijn de voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden?
Bouwen

Nieuwe whitepapers als eerste lezen?

Schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met nieuws over jurisprudentie, wet- en regelgeving en interessante webinars en whitepapers!